AKTUELLA REMISSER

Vill du fråga om råd eller ha hjälp med att skriva ett remissvar? Skicka ett meddelande till Valfrihetens Vänner så återkommer vi inom kort.

PÅGÅENDE REMISS

Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken

Framtagandet av en modell för riskklassificering innebär att framtida inskränkningar i marknadserbjudanden skulle kunna genomföras med kort varsel och med negativa konsekvenser för kanaliseringen.


Remisstiden avslutades den 30 april.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

AVSLUTAD REMISS

Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska

Utredningens uppdrag var att lämna förslag som syftar till att öka deltagandet i förskolan bland barn i 3–5 års ålder och föreslå hur förskolans arbete med barnens språkutveckling i svenska kan stärkas, bland annat när det gäller nyanlända barn.


För Valfrihetens Vänner är den enskildes valfrihet A och O. Enligt vår mening bör det regelmässigt vara den överordnade utgångspunkten i varje bedömning och utvärdering av lagstiftningsförslag eller politiska reformer i övrigt. Därför avstyrker Valfrihetens Vänner förslaget om obligatorisk förskola från 5 års ålder.


Remisstiden pågår till den 21 maj.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

AVSLUTAD REMISS

Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken

Framtagandet av en modell för riskklassificering innebär att framtida inskränkningar i marknadserbjudanden skulle kunna genomföras med kort varsel och med negativa konsekvenser för kanaliseringen.


Remisstiden avslutades den 30 april.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

AVSLUTAD REMISS

En gemensam angelägenhet

Jämlikhetskommissionens betänkande innehåller i stort sett endast rekommendationer och bedömningar som skulle minska den enskildes valfrihet och saknar några som tydligt skulle ha förutsättningar att öka densamma.


Bland annat föreslås en regionalisering av Skolverket där nuvarande länsindelning föreslås som utgångspunkt samt att regionerna bör vara fria att själva avgöra i vilken utsträckning fri etableringsrätt ska tillämpas.


Remisstiden avslutas den 12 april.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

AVSLUTAD REMISS

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten

På grund av ett ändrat rättsläge när det gäller sekretess i statistikverksamhet till skydd för enskildas ekonomiska förhållanden har Statens skolverk stängt ned de register på skolområdet som baseras på sådana uppgifter. Därför finns det ett behov av att samla in vissa sådana uppgifter på ett annat sätt och behandla dem i ett nytt allmänt skolenhetsregister. I denna promemoria föreslås en ny förordning om ett sådant register.


Utredningens förslag att införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten, förutsatt att privata och kommunala utförare kompenseras i lika hög utsträckning för de ökade kostnader, exempelvis lönekostnader, som förslaget skulle innebära.


Remisstiden är avslutad.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

AVSLUTAD REMISS

Idéburna aktörer i välfärden

Utredningen har lämnat förslag som innebär att det ska bli möjligt att ge idéburna aktörer företräde vid offentliga upphandlingar. Om vinstdrivande aktörer exkluderas från upphandlingar kan ett antal av dessa behöva upphöra med sin verksamhet. Det skulle ge färre alternativ att välja mellan.


Remisstiden är avslutad.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

Inskickade remissvar

AVSLUTAD REMISS

Förordning om skolenhetsregister

På grund av ett ändrat rättsläge när det gäller sekretess i statistikverksamhet till skydd för enskildas ekonomiska förhållanden har Statens skolverk stängt ned de register på skolområdet som baseras på sådana uppgifter. Därför finns det ett behov av att samla in vissa sådana uppgifter på ett annat sätt och behandla dem i ett nytt allmänt skolenhetsregister. I denna promemoria föreslås en ny förordning om ett sådant register.


Remisstiden är avslutad.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

AVSLUTAD REMISS

Kommunutredningen

Utredningen har lämnat förslag som innebär utökade möjligheter för kommuner att samverkan inom bland annat välfärdsområdet. Detta kan försvåra för privata aktörer, vilket riskerar att minska valfriheten. Utredningen föreslår även att resultatbaserade kvalitetsindikatorer införs, vilket kan underlätta val mellan olika leverantörer inom vård, skola och omsorg.


Remisstiden är avslutad.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

AVSLUTAD REMISS

Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik

Förslag har lämnats hur ett gemensamt biljettsystem för all kollektivtrafik kan utformas. Detta kan innebära ett mer likartat utbud av kollektivtrafik i hela landet och kan göra det enklare för resenärer som använder kollektivtrafik i olika delar av landet. Det kan också innebära att det blir svårare för privata företag som erbjuder persontransporter, vilket skulle kunna minska konsumenternas utbud.


Remisstiden är avslutad.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

AVSLUTAD REMISS

Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg

Utredningen föreslår bland annat ett nationellt etableringsstopp för familjedaghem exempelvis dagmammor.


Remisstiden är avslutad.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

AVSLUTAD REMISS

Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken

Kan försvåra förutsättningarna för privata aktörer att bedriva arbetsförmedling, vilket ger färre val för enskilda arbetssökande.


Remisstiden är avslutad.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

AVSLUTAD REMISS

Planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola

Utredaren ska föreslå hur utbildningar inom gymnasieskolan, komvux och särvux kan planeras och dimensioneras bättre utifrån regionala och nationella kompetensbehov. Detta kan innebära försämrade möjligheter för friskolor att planera för framtiden och erbjuda de program man önskar. Utredningen kan också ge utökade möjligheter för kommuner och skolmyndigheter att säga nej till etablering av friskolor. Resultatet av det blir förre skolor att välja mellan.


Remisstiden är avslutad.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

AVSLUTAD REMISS

En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning

Utredningen har lämnat förslag om att kommunala skolor ska få högre skolpeng än friskolor och att kötid ska ersättas med exempelvis lottning som urvalsmetod vid skolval. Förslagen innebär att det riskerar att bli färre friskolor och att elever och föräldrar inte kan välja den skola de önskar.


Remisstiden är avslutad.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

AVSLUTAD REMISS

En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn

Promemorian föreslår att motsvarande sanktionsmöjlighet ska ersätta dagens mest långtgående åtgärd – statliga åtgärder för rättelse – som huvudregel även för kommunala skolor. Promemorian anför att utgångspunkten för förslaget är att möjligheterna till ingripande ska vara så likvärdiga som möjligt oavsett huvudman.


Remisstiden är avslutad.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

AVSLUTAD REMISS

Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation

Promemorian föreslår nya, tidsbegränsade bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som bryter statistiksekretessen så att enheter inom myndigheter som ägnar sig åt särskild verksamhet för framställning av statistik kan lämna uppgifter som avser enskilda huvudmän inom skolväsendet till Statens skolverk och kommuner för att de ska kunna utföra vissa angivna uppgifter. Förslaget innebär att Skolverket får ta del av sådana uppgifter om de behövs i myndighetens verksamhet


Ändringarna i offentlighets- och sekretesslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och upphävas den 1 juli 2023, då en långsiktig lösning beräknas vara på plats.


Förslaget innebär att det åerigen blir enklare att jämföra och granska skolstatestik.


Remisstiden pågår, svar ska vara inlämnade den 18 januari 2021.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

Inskickade remissvar