PÅGÅENDE UTREDNINGAR

Svensk lagstiftning bygger för det mesta på offentliga utredningar.

För närvarande pågår omkring 130 statliga utredningar.


Ett 30-tal av utredningarna kan direkt påverka människors valfrihet. Nedan listas om respektive utredning i huvudsak

riskerar att minska människors möjlighet att välja (tumme ned) eller tvärtom har potential att öka valfriheten i samhället (tumme upp).


En utredning kan ha fördelar och nackdelar på många olika sätt.

Vår bedömning handlar enbart om hur människors möjlighet att välja kan påverkas.


Just nu finns möjlighet att lämna in remissvar för fem utredningar.

Läs här hur du gör för att skicka in remissvar.


Utredningarna nedan presenteras i datumordning efter när de ska vara redovisas.

Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå kunskapskrav

Utredaren ska analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete samt utifrån det lämna förslag på hur alla elever kan ges bättre förutsättningar att nå uppsatta kunskapskrav. Nya krav på elevhälsoarbete kan innebära att framförallt mindre friskolor får svårt att driva verksamheten vidare, vilket minskar utbudet av skolor att välja mellan.


Utredningen ska redovisas den 28 februari 2021.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa

Utredaren ska bland annat föreslå åtgärder som minskar skillnaderna i tandhälsa bland befolkningen. Detta skulle kunna innebära försämrade förutsättningar för privata tandläkarföretag, vilket kan minska antalet tandläkare att välja mellan.


Utredningen ska redovisas den 1 mars 2021.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

Översyn av vissa frågor på tobaksområdet

Utredningen ska lämna förslag till reglering av bland annat e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter. Detta kan innebära ett minskat utbud av sådana produkter.


Utredningen ska redovisas senast den 31 mars 2021.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

Fler elever ska bli behöriga till gymnasieskolan

Utredningen ska bland annat lämna förslag på hur elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolans nationella program ska ges bättre förutsättningar och hur nyanlända elever ska få mer tid för undervisning. Nya krav kan innebära sämre förutsättningar för friskolor, vilket kan ge färre skolor att välja mellan.


Utredningen ska redovisas den 12 april 2021.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

Stärkt assistans

Utredaren ska se över ett antal olika frågeställningar inom personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Beroende på utfall kan detta innebära såväl förbättrade som försämrade villkor för privata aktörer att bedriva LSS-verksamhet, vilket kan påverka valmöjligheterna för funktionshindrade.


Utredningen ska redovisas den 24 maj 2021


Länk till utredningen på regeringens hemsida

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Utredningen ska lämnas på hur en fast kontakt kan införas i hemtjänsten både för offentliga och privata utförare. Beroende på hur kraven på sådana fasta kontaktpersoner utformas kan det innebära att förutsättningarna att bedriva hemtjänst påverkas, vilket kan påverka utbudet av leverantörer.


Remisstiden pågår, svar ska vara inlämnade senast den 19 mars 2021.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

Jämlikhetskommissionen

Bland jämlikhetskommissionens föreslagna åtgärder för att öka jämlikheten föreslås bland annat ett starkare statligt ansvar över skolan samt att fristående förskolor och skolor integreras i ett gemensamt utbildningssystem.


Remisstiden pågår, svar ska vara inlämnade senaste den 12 april 2021.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

Centrala marknadsfrågor vid omregleringen av spelmarknaden

Utredaren ska bland annat lämna förslag som begränsar marknadsföringen av spel och möjligheterna att spela online. Begränsningarna kan innebära ett minskat spelutbud för konsumenter av olika spel.


Remisstiden pågår för både delbetänkandet och slutbetänkandet, svar ska vara inlämnade senast den 30 april 2021.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

Fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska

Utredningen ska bland annat ta fram förslag hur förskolors arbete med barnens språkutveckling i svenska kan stärkas. Detta kan innebära krav som gör det svårt för framförallt mindre privata förskolor att driva verksamheten vidare, vilket kan ge färre valmöjligheter för föräldrar.


Remisstiden pågår, svar ska vara inlämnade senast den 21 maj 2021.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

Utfasning av fossila drivmedel och förbud mot nya bensin- och dieseldrivna bilar

Utredningen syftar till att fasa ut vissa typer av bilar, vilket innebär att vissa alternativ ska försvinna från bilmarknaden.


Utredningen ska redovisas den 1 juni 2021.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

Ett moderniserat konsumentskydd

Utredningen ska bland annat utreda vissa frågor om skriftlighetskrav vid telefonförsäljning. Konsumentskydd är bra, men långtgående regleringar kan ge färre alternativ för konsumenten att välja mellan.


Utredningen ska redovisas den 13 augusti 2021.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

Ett upphandlat fondtorg för premiepension

Utredningen ska lämna förslag till ett nytt regelverk för premiepensionens fondtorg. Regeringen vill minska antalet fonder att välja mellan.


Utredningen ska redovisas den 31 augusti 2021.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

Begränsning av privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård

Utredningen ska lämna förslag som begränsar privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Utredningen riskerar, givet redan tydligt ställda förväntningar i direktivet, att minska konkurrensen och kvalitetsutvecklingen inom vården samt försvåra för privata aktörer som i dag möjliggör att fler kan få vård.


Utredningen ska redovisas den 30 september 2021.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

Tillgänglighet till primärvård i Sveriges landsbygder

Utredningen ska kartlägga hur bra och tillgänglig primärvården är på den svenska landsbygden. Att utökad kvalitetsmätningen mellan aktörer runt om i landet skulle kunna vara en möjlighet att stimulera konkurrens. Dock är risken stor att utredningen i för liten utsträckning mäter ressultat, utan snarare ser till aktörernas processer.


Utredningen ska redovisas senast den 2 november 2021.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Utredningen ska lämna förslag på förstärkta arbetsmarknadspolitiska insatser inom den statliga Arbetsförmedlingens verksamhet. Kan göra det svårare att bedriva privata arbetsförmedlingar, vilket ger mindre valfrihet.

Delegationen har också till uppgift att löpande anpassa verksamheten på ett sådant sätt att den syftar till att skapa goda förutsättningar för samverkan.


Utredningen ska redovisas den 31 december 2021.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

Översyn av strandskyddet

Utredningen syftar till att lägga fram förslag som gör det enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Ökade möjligheter att bygga strandnära i vissa områden skulle öka konsumenternas valfrihet när det gäller att bygga, köpa och hyra hus i sådana lägen.


Utredningen har redovisats.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

Stärkta skolbibliotek och läromedel

Utredaren ska lämna förslag i syfte att ge alla elever likvärdig tillgång till skolbibliotek och öka tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier. Förslag ska också lämnas avseende ökad statlig styrning av de läromedel som används i svenska skolor. Krav på skolbibliotek kan innebär att mindre friskolor slås ut, vilket ger ett mindre utbud för föräldrar och elever. Ökad statlig styrning av läromedel kan innebära att alternativen att välja mellan blir mer lika varandra.


Utredningen har redovisats.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

Producentansvar för textil

Utredningen ska lämna förslag för ökad insamling av textil för återanvändning, vilket ska finansieras av producenterna av textil. Detta skulle kunna innebära ett minskat utbud av vissa textilprodukter.


Utredningen har redovisats.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

I följande utredningar är remisstiden är avslutad

Planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola

Utredaren ska föreslå hur utbildningar inom gymnasieskolan, komvux och särvux kan planeras och dimensioneras bättre utifrån regionala och nationella kompetensbehov. Detta kan innebära försämrade möjligheter för friskolor att planera för framtiden och erbjuda de program man önskar. Utredningen kan också ge utökade möjligheter för kommuner och skolmyndigheter att säga nej till etablering av friskolor. Resultatet av det blir förre skolor att välja mellan.


Remisstiden är avslutad.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning

Utredningen har lämnat förslag om att kommunala skolor ska få högre skolpeng än friskolor och att kötid ska ersättas med exempelvis lottning som urvalsmetod vid skolval. Förslagen innebär att det riskerar att bli färre friskolor och att elever och föräldrar inte kan välja den skola de önskar.


Remisstiden är avslutad.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

Nya konsumentköpregler

Utredningen ska ta ställning till hur två nya EU-direktiv inom konsumenträtt ska genomföras i Sverige. Konsumentlagstiftning kan påverka förutsättningarna för företag i olika branscher att bedriva sin verksamhet, vilket kan påverka utbudet för svenska konsumenter.


Remisstiden är avslutad.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

Skatt för att minska negativa miljöeffekter av engångsartiklar

Utredningen föreslås att en skatt på muggar och livsmedelsbehållare av plast utgår från andelen plast i produkterna. Skatt ska betalas med 5 kronor per mugg och med 7 kronor per livsmedelsbehållare, men avdrag får göras för engångsartiklar med ett lågt plastinnehåll. De muggar och livsmedelsbehållare som inte innehåller plast beskattas inte. En ny skatt på engångsartiklar kan leda till färre produkter att välja mellan för konsumenterna.


Remisstiden är avslutad.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken

Kan försvåra förutsättningarna för privata aktörer att bedriva arbetsförmedling, vilket ger färre val för enskilda arbetssökande.


Remisstiden är avslutad.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

Förordning om skolenhetsregister

promemorian föreslår en ny förordning om ett nytt register i och med det ändrade rättsläget när det gäller sekretess i statistikverksamhet till skydd för enskildas ekonomiska förhållanden har Statens skolverk stängt ned de register på skolområdet som baseras på sådana uppgifter.


Utöver att ett nytt, allmänt skolenhetsregister inrättas, behöver fler socioekonomiska uppgifter inom det nationella informationssystemet för skolväsendet tillgodoses.


Remisstiden är avslutad.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg

Utredningen föreslår bland annat ett nationellt etableringsstopp för familjedaghem exempelvis dagmammor.


Remisstiden är avslutad.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

Skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor

Förslag har lämnats om en ny skatt på vissa kemikalier i kläder och skor. Det är bra med skydd mot skadliga kemikalier, men långtgående regleringar kan ge ett mindre utbud av varor.


Remisstiden är avslutad.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

Ökad delning av motorfordon

Utredningen har lämnat förslag på reducerad skatt för bilpoolstjänster. Lägre skatt skulle sannolikt öka utbudet av delningstjänster, vilket ger ökad valfrihet.


Remisstiden är avslutad.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

Nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i Sverige

Förslag har lämnats hur ett gemensamt biljettsystem för all kollektivtrafik kan utformas. Detta kan innebära ett mer likartat utbud av kollektivtrafik i hela landet och kan göra det enklare för resenärer som använder kollektivtrafik i olika delar av landet. Det kan också innebära att det blir svårare för privata företag som erbjuder persontransporter, vilket skulle kunna minska konsumenternas utbud.


Remisstiden är avslutad.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

Grönt sparande

Utredningen har analyserat i vilken utsträckning kapitalmarknaden tilldelar projekt som bidrar till miljö- och klimatmålen investeringar på ett samhällsekonomiskt optimalt sätt. Om det införs regler som gynnar en viss typ av investeringar på bekostnad av andra kan det långsiktigt minska utbudet av sparalternativ.


Remisstiden är avslutad.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

Kommunutredningen

Utredningen har lämnat förslag som innebär utökade möjligheter för kommuner att samverka inom bland annat välfärdsområdet. Detta kan försvåra för privata aktörer, vilket riskerar att minska valfriheten. Utredningen föreslår även att resultatbaserade kvalitetsindikatorer införs, vilket kan underlätta val mellan olika leverantörer inom vård, skola och omsorg.


Remisstiden är avslutad.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

Idéburna aktörer i välfärden

Utredningen har lämnat förslag som innebär att det ska bli möjligt att ge idéburna aktörer företräde vid offentliga upphandlingar. Om vinstdrivande aktörer exkluderas från upphandlingar kan ett antal av dessa behöva upphöra med sin verksamhet. Det skulle ge färre alternativ att välja mellan.


Remisstiden är avslutad.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

Rut-utredningen

Utredningen har lämnat förslag att RUT-avdraget ska omfatta fler tjänster och höjas från 50 000 till 75 000 kronor per person och år. Ett utökat skatteavdrag skulle sannolikt ge fler aktörer att välja mellan.


Remisstiden är avslutad.


Länk till utredningen på regeringens hemsida

Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation

Promemorian föreslår nya, tidsbegränsade bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som bryter statistiksekretessen så att enheter inom myndigheter som ägnar sig åt särskild verksamhet för framställning av statistik kan lämna uppgifter som avser enskilda huvudmän inom skolväsendet till Statens skolverk och kommuner för att de ska kunna utföra vissa angivna uppgifter. Förslaget innebär att Skolverket får ta del av sådana uppgifter om de behövs i myndighetens verksamhet


Ändringarna i offentlighets- och sekretesslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och upphävas den 1 juli 2023, då en långsiktig lösning beräknas vara på plats.


Förslaget innebär att det åerigen blir enklare att jämföra och granska skolstatestik.


Remisstiden är avslutad.


Länk till utredningen på regeringens hemsida